SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

economie-moderne talen

Situering

De studierichting economie – moderne talen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding, vooral in de economische en taalkundige richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van groot belang, waarbij het economische en taalkundig-culturele het sterkst aan bod komen.

De meeste leerlingen in deze studierichting volgen een traject waarbij zij in de tweede graad de richting economie (aso) volgen. In de tweede graad kiest een leerling voor economie nadat hij in de eerste graad een voldoende stevige basis heeft verworven om met succes de volledige basisvorming van de tweede graad aso door te maken.

Hij heeft daarnaast ook belangstelling om in de tweede graad te werken aan een ontwikkeling van de basiscompetenties die de specifieke eindtermen economie vergen. Dat houdt in dat hij belangstelling toont voor breed-maatschappelijke en economische actoren en verschijnselen. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor de studie van de moderne talen.

Competenties

De studierichting economie – moderne talen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: het economisch – maatschappelijke via de pool economie en het taalkundig-culturele via de uitdieping van de moderne talen. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties.

Economie

  • Specifieke competenties op gevorderd niveau op het vlak van waarnemen, ordenen en systematisch analyseren van economische gegevens en verschijnselen in hun maatschappelijk, juridisch, ethisch en historisch kader;
  • Een instrumentarium om deze competenties te ontwikkelen: een begrippen- en modellenkader, onderzoeksstrategieën, …

Moderne talen

Communicatieve en creatieve talige competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen: bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …

  • Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …;
  • Interculturele competentie: literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren.

Lessentabellen 3de graad

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download