SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

4de jaar tso


4de jaar tso

In het tweede jaar van de tweede graad tso biedt SJB twee richtingen aan:
- handel;
- sociale en technische wetenschappen.

Heb je na het bekijken van deze informatie nog vragen? Stel dan zeker je vragen via dit formulier.

Handel

Handel is een polyvalente studierichting die de leerlingen wil opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsdiensten of in de dienstensector. Daarnaast wordt ook een algemene, culturele en maatschappelijke vorming gegeven.

Hoofdbekommernis blijft het aanreiken van een ruime bedrijfseconomische kennis. Dit houdt in dat het lessenrooster voor een vrij groot gedeelte bestaat uit administratief-commerciële en op de praktijk gerichte vakken. Ook de taalkundige vorming (Nederlands, vreemde talen) is afgestemd op de praktijk.

De leerlingen leren vooral de specifieke handelstaal (mondeling en schriftelijk). Naast de traditionele correspondentievormen (per brief, telefonisch) maken de leerlingen kennis met moderne aspecten van communicatie (via fax, internet, intranet, elektronische post, …).

Presentatie Handel

De profilering gebeurt vooral in de derde graad.

Inhoud van de vakken

Bedrijfseconomie

Studie van eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen staat centraal in dit vak. De leerling leert deze verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket. Hierbij gaat veel aandacht naar het inzichtelijk benaderen van de boeking aan de hand van een redeneringsschema.

Hij verruimt zijn bedrijfseconomische kennis door in groep een klein project uit te werken, waarbij begeleid zelfstandig leren centraal staat. Kennis van andere richtingsvakken (o.a. informatica) vinden hier hun concrete invulling.

Informatica

In dit algemeen vak maakt de leerling kennis met apparatuur, programmatuur, algoritmisch denken en met de basisvaardigheden van een professioneel programma rond databeheer en elektronisch rekenblad. De informatica is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om bepaalde items uit het vak Bedrijfseconomie te ondersteunen.

Daarnaast worden ook nog dactylografische vaardigheden (typen) aangeleerd zodat de leerling optimaal en inzichtelijk gebruik kan maken van het toetsenbord. Een pakket tekstbeheer wordt geïntegreerd binnen de klavierbeheersing.

Lessentabellen 2de graad

Uitwegen

Het logisch vervolg van de tweede graad handel (tso) is de derde graad handel (tso) of kantoor (bso).

Na de derde graad handel kan de jongere doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding. Een derde leerjaar van de derde graad tso binnen het studiegebied handel behoort tevens tot de mogelijkheden.

Sociale en technische wetenschappen

De studierichting STW komt voor in de tweede en derde graad van het technisch secundair onderwijs (tso) binnen het studiegebied personenzorg.

Naast de wetenschappelijke component zijn het vooral de sociale en de technische componenten die de eigenheid van de studierichting bepalen. In de integrale opdrachten komen de theoretische en praktische aspecten van deze studierichting samen. Zo kunnen de leerlingen, rond het centrale thema voeding, verschillende competenties ontwikkelen.

STW leidt niet tot een specifieke kwalificatie, maar wordt aangezien als een doorstromingsrichting die voornamelijk op het hoger onderwijs van één cyclus voorbereidt.

Presentatie Sociale en Technische Wetenschappen

Inhoud van de vakken

Integrale opdrachten

Competentieontwikkelend leren beoogt integraal leren, dat wil zeggen leren over een aantal vakken, componenten van de studierichting heen: een aantal vakken en vakonderdelen worden geclusterd.

Natuurwetenschappen omvat aspecten van fysica (kracht, arbeid, energie, …), chemie (chemische reacties, …) en biologie (zintuigen, …) en de daarbij behorende laboratoriumoefeningen.

Sociale wetenschappen omvat aspecten van psychologie, pedagogie, economie en recht.

Voeding omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

Expressie omvat zowel expressieve ondersteuning, de ontwikkeling van attitudes als zorg, esthetische zin, respect voor materiaal,...

Jongeren ontwikkelen zo een aantal competenties:

  • binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;
  • binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren/
  • een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;
  • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren;
  • de eigen studieloopbaan in handen nemen.

Lessentabellen 2de graad

Uitwegen

Jongeren worden voorbereid op het later doorstromen naar voortgezette opleidingen in sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.

Direct worden zij voorbereid op het doorstromen naar de derde graad sociale en technische wetenschappen of de derde graad verzorging.

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download