SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

sociale en technische wetenschappen

De studierichting STW komt voor in de tweede en derde graad van het technisch secundair onderwijs (tso) binnen het studiegebied personenzorg.

Naast de wetenschappelijke component zijn het vooral de sociale en de technische componenten die de eigenheid van de studierichting bepalen. In de integrale opdrachten komen de theoretische en praktische aspecten van deze studierichting samen. Zo kunnen de leerlingen, rond het centrale thema voeding, verschillende competenties ontwikkelen.

STW leidt niet tot een specifieke kwalificatie, maar wordt aangezien als een doorstromingsrichting die voornamelijk op het hoger onderwijs van één cyclus voorbereidt.

Presentatie Sociale en Technische Wetenschappen

Inhoud van de vakken

Integrale opdracht

Competentieontwikkelend leren beoogt integraal leren, dat wil zeggen leren over een aantal vakken, componenten van de studierichting heen: een aantal vakken en vakonderdelen worden geclusterd.

Natuurwetenschappen omvat aspecten van fysica (kracht, arbeid, energie, …), chemie (chemische reacties, …) en biologie (zintuigen, …) en de daarbij behorende laboratoriumoefeningen.

Sociale wetenschappen omvat aspecten van psychologie, pedagogie, economie en recht.

Voeding omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

Expressie omvat zowel expressieve ondersteuning, de ontwikkeling van attitudes als zorg, esthetische zin, respect voor materiaal,...

Jongeren ontwikkelen zo een aantal competenties:

  • binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;
  • binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren/
  • een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;
  • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren;
  • de eigen studieloopbaan in handen nemen.

Lessentabellen 2de graad

Uitwegen

Jongeren worden voorbereid op het later doorstromen naar voortgezette opleidingen in sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.

Direct worden zij voorbereid op het doorstromen naar de derde graad sociale en technische wetenschappen of de derde graad verzorging.

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download